ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GIMBRÈRE AMSTERDAM B.V.  

 1. Gimbrère Amsterdam B.V. is een onderneming die staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer 64510948.

 2. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van de degenen die voor Gimbrère Amsterdam B.V. of aan haar gelieerde vennootschappen werkzaam zijn.

 3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Gimbrère Amsterdam B.V.

 4. Gimbrère Amsterdam B.V. is verzekerd in overeenstemming met de Verordening op de administratie en de financiële integriteit van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Gimbrère Amsterdam B.V. wordt uitgekeerd vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaats vindt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak.

 5. Gimbrère Amsterdam B.V. zal bij het inschakelen van derden (zoals, onder meer, buitenlandse advocaten schade-experts, belastingadviseurs en accountants, doch uitgezonderd deurwaarders en procureurs) zo veel mogelijk tevoren overleg plegen met de opdrachtgever. Gimbrère Amsterdam B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van alle ingeschakelde derden en zij is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de ingeschakelde derden te aanvaarden.

 6. Alle aanspraken jegens Gimbrère Amsterdam B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Gimbrère Amsterdam B.V. binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

 7. De opdrachtgever vrijwaart Gimbrère Amsterdam B.V. tegen alle aanspraken van derden en is gehouden aan Gimbrère Amsterdam B.V. de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

 8. Gimbrère Advocaten is gerechtigd haar werkzaamheden eerst aan te vangen of voort te zetten nadat de opdrachtgever een in redelijkheid door Gimbrère Amsterdam B.V. vast te stellen voorschot heeft voldaan. Het voorschot zal worden verrekend met de einddeclaratie.

 9. Het door Gimbrère Amsterdam B.V. gehanteerde standaard uurtarief wordt halfjaarlijks vastgesteld. Indien van het standaard uurtarief wordt afgeweken, wordt dit bij aanvang van de werkzaamheden vastgelegd. Verschotten (zoals griffierechten, procureurs- en deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten, etc.) worden - tenzij anders overeengekomen - separaat van het honorarium bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Een percentage van 6% van het honorarium wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht ter dekking van niet te specificeren kantoorkosten zoals onder meer papier, porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten, alsmede kosten die samenhangen met de uitvoering van verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het honorarium en de kantoorkosten worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

 10. Declaraties van Gimbrère Amsterdam B.V. dienen binnen 14 dagen zonder verrekening te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim is en hij een vertragingsrente, die gelijk is aan het rentepercentage als bedoeld in artikel 6:119a BW, aan Gimbrère Amsterdam B.V. verschuldigd is. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is Gimbrère Amsterdam B.V. gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Indien de opdrachtgever binnen 14 dagen na aanmaning de declaratie niet voldoet, is hij buitengerechtelijke invorderingskosten verschuldigd volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zulks met een minimum van € 100,--.

 11. Gimbrère Amsterdam B.V. archiveert afgesloten dossiers gedurende een periode van vijf jaar. Na ommekomst van deze periode worden de dossiers vernietigd.

 12. Op de rechtsverhouding tussen Gimbrère Amsterdam B.V. en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Naast de wettelijk bevoegde rechter is de Rechtbank Amsterdam tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit een aan Gimbrère Amsterdam B.V. verstrekte overeenkomst van opdracht en daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

 13. Gimbrère Amsterdam B.V. hanteert een klachtenregeling. Deze wordt op aanvraag verstrekt. Gimbrère Amsterdam B.V. neemt daarnaast deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Wanneer Gimbrère Amsterdam B.V. er niet in slaagt eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt tot een oplossing te brengen, dan kan de cliënt zijn klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Voorgelegde geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de overeenkomst, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage.